FORRETNINGSBETINGELSER

Stohn & Partneres forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som Stohn & Partnere leverer til klienten, medmindre andet er aftalt.

Udførelsen af opgaven
Stohn & Partnere og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser. Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

Kommunikation
Vi anvender så vidt muligt de mest effektive kommunikationsformer, herunder e-mail og telefax. Da denne kommunikation som udgangspunkt ikke er krypteret, indestår vi ikke for at fortroligheden kompromitteres. Efter ønske fra klienten kan der etableres krypteret kommunikation via e-mail.

Honorar og fakturering
Honoraret fastsættes med udgangspunkt i arbejdets omfang, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af vores ydelser, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet og størrelse samt det opnåede resultat.

De med sagen forbundne omkostninger og udlæg, herunder gebyrer og afgifter, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter betales af klienten ud over honoraret.

Erhvervsklienter vil efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke fastsættes endeligt, vil den måde honoraret beregnes på blive oplyst.

I forbrugerforhold gives klienten oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

I de fleste tilfælde, vil klienten forud for opgavens påbegyndelse blive opkrævet en aconto betaling. Aconto betaling kan ikke betragtes som endelig betaling for bistanden.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Fortrolighed og tavshedspligt
Stohn & Partnere er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af eller om klienten fortroligt. Alle ansatte hos Stohn & Partnere er pålagt tavshedspligt.

Ansvarsbegrænsning
Den enkelte advokat hos Stohn & Partnere er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret kan ikke rejses over for kontorets øvrige advokater som solidarisk hæftende, idet hver advokat virker for egen regning og risiko. Ansvaret er endvidere begrænset til et beløb på maksimalt DKK 10 mio. for så vidt angår samtlige krav, som en klient måtte rejse i ét kalenderår.

Arkivering
Stohn & Partnere opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst tre år fra sagens afslutning. Nogle sager opbevares alene elektronisk. Medmindre andet er aftale tilbageleveres originale dokumenter til klienten senest ved sagens afslutning.

Lovvalg og værneting
Stohn & Partneres rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.